Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

a Magyar Iparművészet folyóiratra vonatkozóan

Hatálybalépés ideje: 2024. január 2.

Általános Információ

1. A weboldal működtetője és a szolgáltatások nyújtója a Nemzeti Művészeti és Kulturális Kapcsolatok Alapítványa

2. A Nemzeti Művészeti és Kulturális Kapcsolatok Alapítványa adatai:

székhely: 1034 Budapest, Makovecz utca 25.

postai cím: 1034 Budapest, Makovecz utca 25.

adószám: 18012831-2-4

bankszámla szám: 10402166-21629389-00000000

e-mail: info@magyar-iparmuveszet.hu

Fogalmak

3. A jelen ÁSZF és minden olyan egyedi megállapodás alkalmazásában, amelyeket jelen ÁSZF szabályoz, az alább felsorolt fogalmak esetében a következőket kell érteni:

a) Weboldal: a https://magyar-iparmuveszet.hu/oldalon elérhető tartalmak;

b) Felhasználó: az a magánszemély vagy jogiszemély, aki vagy amely a Weboldalt vagy a Szolgáltatást használja, valamint aláveti magát a jelen ÁSZF szabályozásának;

c) Szolgáltató: a Nemzeti Művészeti és Kulturális Kapcsolatok Alapítványa;

d) Szolgáltatások: a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül végzett, a Magazin értékesítésével és terjesztésével kapcsolatos szolgáltatások;

e) Magazin: a Magyar Iparművészet, a Szolgáltató gondozásában megjelenő és általa forgalmazott művészeti magazin;

f) ÁSZF: a jelen általános szerződési feltételek;

g) Megrendelés: a jelen ÁSZF által szabályozott, a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejövő egyedi megállapodás a Magazin értékesítésére vonatkozóan;

h) Szállítási cím: a Felhasználó által megadott postai cím, amelyre Felhasználó részére a megrendelését a Magyar Posta, mint szállító (a továbbiakban, mint: Szállító) kiszállítja;

i) Számlázási cím: a Felhasználó által megadott cím, amelyre Felhasználó a megrendelésével összefüggésben a számla kiállítását kéri.

j) Szerződés: a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Az ÁSZF elfogadása

4. A Magazinnal kapcsolatos bármely megrendelés végén a Felhasználók egy utolsó „kattintással” megerősítik és kijelentik, hogy elfogadják az ÁSZF-et és az adatvédelmi nyilatkozatot, amellyel a Felhasználók magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen ÁSZF-et és az adatvédelmi szabályzatot.

5. A Felhasználók jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelés teljesítése során megadott személyes adataikat a jelen ÁSZF-ben meghatározott célból, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon kezelje.

6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal, illetve a Szolgáltatások használatára csak abban az esetben jogosult, ha a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon keresztül elérhető és működő szolgáltatások és folyamatok köre, valamint az, hogy ezen Szolgáltatások és folyamatok közül melyik érhető el a Weboldalon keresztül, a Szolgáltató kizárólagos mérlegelése és egyoldalú döntése alapján történik.

Értékesítési folyamat

8. A Weboldalon minden megrendelés kizárólag online, elektronikus úton történhet. A megrendeléshez használt eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) távközlési szolgáltatója a Felhasználó egyéni előfizetése vagy egyéb szerződése alapján díjat számíthat fel az internetre, mobilra, vagy más elektronikus kapcsolati vagy speciális fizetési módra (pl.: mobilfizetés) vonatkozóan.

9. A megrendelés a Felhasználók részéről semmilyen regisztrációhoz nem kötött, a Felhasználók azonban kötelesek megadni a szükséges adatokat a formanyomtatványon, mivel ezek az adatok a jelen ÁSZF alapján a Felhasználó és a Szolgáltató által megkötendő adásvételi szerződés megkötéséhez szükségesek. A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személyek számára nem hozzáférhetők. Az összes kötelező mező kitöltésének elmaradása esetében a megrendelés nem véglegesíthető.

10. A Szolgáltató ezúton kizárja felelősségét azon károkért, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó a megrendelés során félrevezető, téves vagy valótlan adatokat, illetve e-mail címet adott meg, egyúttal jogosult a megrendelés során megtévesztő, téves vagy valótlan adatok vagy e-mail cím megadásából eredően felmerülő károkért kártérítést követelni. A nyilvánvalóan téves vagy hamis adatot a Szolgáltató jogosult törölni vagy figyelmen kívül hagyni, kétség esetén az adatok tényszerűségét ellenőrizni.

11. Abban az esetben, ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó a megrendelés során harmadik személy vagy nem létező személy adatát, továbbá olyan valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, amely jelen ÁSZF-et, harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sérti, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy 16 éven aluli személyek rendelést nem eszközölhetnek, és jelen ÁSZF szerinti szerződést nem köthetnek.

13. Felhasználóként eljáró jogi személyek esetében megrendelést csak olyan személyek adhatnak le, akik az adott jogi személyek nevében cégjegyzésre jogosultak.

14. Felhasználó elfogadja, hogy a megrendelést véglegesítő gomb megnyomásával jogilag kötelező erejű szerződést köt a Szolgáltatóval, amelynek értelmében a Felhasználó köteles a vonatkozó díjat megfizetni, illetve amely alapján a Szolgáltató köteles teljesíteni a megrendelésben nevesített Szolgáltatásokat.

15. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon keresztül megvásárolható termékek árait módosítsa, a Weboldalon való megjelenéssel hatályba lépő módosításokkal. Az árváltozások nem érintik azokat a megrendeléseket, amelyek a módosítások hatálybalépéséig véglegesítésre kerültek.

16. Amennyiben az árazásban nyilvánvaló hiba (pl. 0 Ft-os árak) merülne fel, a rendelések ezen hibás árakon történő befejezése esetében a Szolgáltató nem köteles figyelembe venni a hibás árakon leadott megrendeléseket.

17. A megrendelés véglegesítését követően a Felhasználók nem jogosultak további változtatásra vagy módosításra, ezért javasolt a megrendelések véglegesítés előtti áttekintése.

18. A megrendelés kézhezvételét követően a Szolgáltató a Felhasználók részére visszaigazoló e-mailt küld a megrendelés részleteiről. A Felhasználó köteles a visszaigazoló e-mailt áttekinteni, és amennyiben azt tapasztalja, hogy téves adatok kerültek megadásra, köteles erről haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót a Szolgáltató e-mail címére küldött e-mail útján.

19. A Magyar Iparművészet nyomtatott példányai esetén minden szállítást a Szolgáltató bonyolít le, a vonatkozó szállítási díjak a Szolgáltatót terhelik.

Fizetés

20. A Felhasználó és a Szolgáltató között a Felhasználó által leadott megrendelés alapján létrejött szerződés megkötésével a Felhasználó kötelezetté válik a választott Szolgáltatás árának a megrendelésben meghatározottak szerinti megfizetésére. Ez a Szolgáltató által biztosított szolgáltatás nyújtásának előfeltétele.

21. A Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely fizetés csak kártyás fizetéssel, külső fizetési szolgáltató (SimplePay, OTP Mobil Kft. stb.) által biztosított online felületen, vagy PayPal-on keresztül történhet.

22. A Szolgáltató nem kezel banki vagy fizetési információkat, semmilyen pénzügyi információt nem kap a fizetési szolgáltatótól, kizárólag visszaigazoló/elutasító üzenetet küld a Szolgáltatónak. A fizetési folyamatért a Szolgáltatót nem terheli felelősség, az azért való felelősségét kizárja.

23. Sikeres fizetést követően a Felhasználók megkapják a tranzakciójukra vonatkozó számlát, illetve a Magyar Iparművészet nyomtatott példányát (vagy előfizetés esetén a vásárláskor aktuális, a többi későbbi számmal együtt a megjelenés sorrendjében azt követően), vagy a Magyar Iparművészet

nyomtatott számának kézbesítésére vonatkozó szállítási információkat (vagy előfizetés esetén a vásárlás időpontjában aktuális szám nyomtatott példányával, és a későbbi kiadásokkal a megjelenés sorrendjében azt követően).

24. A Szolgáltató nevében kiállított számlának tartalmaznia kell minden szükséges információt a teljesített tranzakcióra vonatkozóan, pl. a Felhasználó nevét és számlázási címét, a Szolgáltatások megjelölését és a megfizetett összeget. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a jelen ÁSZF alapján kizárólag elektronikus számla kerül kibocsátásra, amelyhez a Felhasználók ezennel hozzájárulnak.

25. A Szolgáltató ezúton értesíti a Felhasználókat, hogy a számlázást a Szolgáltató nevében harmadik fél társaság (szamlazz.hu, KBOSS Kft. stb.) bonyolítja le.

A Megrendelés szerződésszerű teljesítése

26. A Szolgáltató által a Weboldalon kínált Szolgáltatások tekintetében az egyes Szolgáltatások az alábbi feltételek szerint minősülnek teljesítettnek:

Nyomtatott példányok vásárlása: Szolgáltató szerződésszerűen teljesít a megvásárolt példánynak a Felhasználó által megadott szállítási címre történő kiszállítás céljából a Szállítónak történő átadásával, valamint az adott rendelésre vonatkozó szállítási adatok Felhasználó részére történő át-, illetve megadásával. A Szolgáltatót a Szállító magatartásáért nem terheli felelősség, az azért való felelősségét kizárja; ezzel összefüggésben a Felhasználók tudomásul veszik, hogy a szállítással kapcsolatos viták, késések vagy hibák esetében közvetlenül a Szállítónál kötelesek eljárni.

27. Felhasználók által leadott előfizetések esetén a fenti pontban foglaltak vonatkoznak minden megjelenő számra.

Fogyasztói tájékoztatás

28. Szolgáltató tájékoztatja az üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személy Felhasználókat (fogyasztókat), hogy előfizetés esetén a Felhasználót, mint fogyasztót 14 napos indoklás nélküli elállási és felmondási jog illeti meg a fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 20. § b) pontja és 29. § (1) bekezdés j) pontja alapján. E fogyasztói jog alól az egyszeri vásárlások a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 29. § (1) bekezdés j) pontja alapján kivételt jelentenek.

29. A fogyasztó Felhasználó elállási és felmondási jogát a Szolgáltatónak jelen ÁSZF-ben meghatározott címére vagy e-mail címére küldött postai levél vagy e-mail útján gyakorolhatja. Határidőben megtett elállásnak vagy felmondásnak minősül, ha ez irányú jelzését a Felhasználó az előző bekezdésben meghatározott határidőn belül elküldte. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltaknak megfelelően gyakorolta.

30. A Felhasználó elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által kifizetett valamennyi ellenértéket. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet fizetési módjával megegyező fizetési módot választ, kivéve, ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja olyan más fizetési mód alkalmazásához, amely semmilyen többletköltséget nem von maga után a Felhasználó oldaláról.

31. A felmondási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató jogosult a felmondás időpontjáig nyújtott szolgáltatást beszámítani, erre tekintettel a Szolgáltató által ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét meghaladó összeg kerül Felhasználó részére visszatérítésre. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeg az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kerül kiszámításra. Ha a Felhasználó bizonyítja, hogy a végösszeg túlzott mértékű, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatás piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték meghatározása során az azonos tevékenységet folytató társaságok azonos, a szerződéskötés időpontjában érvényes szolgáltatásait kell figyelembe venni.

32. Amennyiben a Szolgáltatónak a szerződés teljesítésének megkezdését követően az elállási vagy felmondási jog gyakorlásából eredő költségei nem merültek fel, a Felhasználó nem köteles ezen ésszerű költségek megtérítésére.

Panaszkezelés

33. A Felhasználó bármely panaszával a Szolgáltatóhoz fordulhat, aki mindent megtesz a jogsértés megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és a Felhasználó vitáit elsősorban peren kívül, egyeztetés útján rendezi. Ha az egyeztetés nem vezet elfogadható eredményre, a Felhasználó a vonatkozó jogszabályok és a jelen ÁSZF szerint hatósághoz, bírósághoz vagy békéltető testülethez fordulhat.

34. A békéltető testület hatáskörrel rendelkezik a Fogyasztó és a Szolgáltató között a Szolgáltatások minőségével, valamint a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos viták peren kívüli rendezésében (fogyasztói vita). Ennek érdekében a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, eredményes és költséghatékony érvényesítése érdekében egyezségre törekszik a vitában érintett felek között. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, az ügyben határozatot hoz. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban.

35. A békéltető testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó közvetlenül kísérelje meg rendezni a vitát a Szolgáltatóval. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet írásban kell benyújtani a békéltető testület elnökéhez. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület [1016 Budapest Krisztina krt. 99., postacím: 1253 Budapest Pf. 10].

36. Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendeletének 14. cikkével összhangban a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy az alábbi URL címen elérhető online vitarendezési platformon jogosult a Szolgáltatóval vitarendezést kezdeményezni: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

37. A Szolgáltatóhoz intézett írásbeli panasz benyújtása esetén a Szolgáltató a panaszt 30 napon belül megvizsgálja, és a Felhasználó panaszára érdemi írásbeli választ ad. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni. A panaszok 5 évig kerülnek a nyilvántartásban megőrzésre.

A Weboldal használata

38. A Weboldalon található valamennyi vizuális, írásos vagy egyéb tartalom, valamint annak szerkezete és elrendezése, továbbá a Weboldalon megjelenő védjegyek, logók, karakterek, szolgáltatási védjegyek, valamint a Weboldalon megjelenő valamennyi szellemi tulajdon a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, és a szerzői jogi, védjegyjogi és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak.

39. A Felhasználó jogosult a Weboldal böngészésére, és annak tartalmából magán felhasználás céljából kivonatokat készíteni nyomtatás vagy merevlemezre történő mentés útján. E jogosultság feltétele, hogy a Felhasználó a szerzői jogi és egyéb jogi tulajdoni nyilatkozatokat érintetlenül hagyja, és a kivonatokon feltüntetett Szolgáltatót annak jogtulajdonosaként tüntesse fel. A Weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített szükséges mértékű felhasználás mértékét meghaladó módon, eszközzel vagy formában nem használható fel, a Felhasználó a böngészés vagy a használat során mindenkor köteles betartani a szerzői jogi törvény előírásait.

40. A Weboldal bármely részének kivonatai vagy másolatai jövedelemszerzési vagy kereskedelmi célokra történő felhasználása tilos, az említett kivonatok vagy másolatok nem módosíthatók, és nem használhatók fel vagy adaptálhatók más művekben, kiadványokban vagy webhelyeken.

41. A Weboldal tartalmai semmilyen körülmények között nem érthetőek vagy értelmezhetőek oly módon, hogy azok a Weboldalon megjelenített védjegyekre vagy szerzői jogi védelem alatt álló művekre bárki számára felhasználási jogot engedélyez. A Felhasználónak kifejezetten tilos a Weboldalon található vagy a Weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenített védjegyek (jogellenes) használata, a jelen szerződési feltételekben meghatározott kivételekkel. Tájékoztatjuk továbbá a Felhasználókat, hogy a Szolgáltató az őt megillető szellemi tulajdonjogait a jogszabályi keretek között a legteljesebb mértékben érvényesíti.

42. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldalon található adatok helyességét, teljességét és valódiságát, de nem vállal felelősséget a hibás, hiányos vagy elavult információból vagy adatból eredő vagy annak felróható károkért. A Felhasználó saját felelősségére hivatkozhat a Weboldalon található adatokra és anyagokra. A Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldalon található anyagokban, adatokban és információkban bekövetkezett változások követése az ő felelőssége.

43. A Weboldalon megjelenített információk, adatok és feltételek kizárólag általános tájékoztatásul szolgálnak, erre figyelemmel a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy költségért, amely ezek helytelen vagy hiányos volta okán következik be, vagy annak tudható be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, veszteségért vagy kiadásért, amely a Weboldal használatából, a Weboldal elérhetetlenségéből, annak meghibásodásából vagy a szolgáltatás megszakadásából, illetve az azokon található adatok jogosulatlan megváltoztatásából, illetve az információ számítógépes vírusok, vonal- vagy rendszerhibák vagy más hasonló okokból történő, késedelmes továbbításából ered.

Felelősség korlátozása

44. A Felhasználó a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használhatja.

45. Jelen Weboldalt a Szolgáltató „Ahogy van” és „Ahogy elérhető”, úgy biztosítja és ennek megfelelően a Szolgáltató nem vállal garanciát – legyen az kifejezett, hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy egyéb (pl. eladhatóságra, minőségre vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosság) – a Weboldal teljességéért, helyességéért, megbízhatóságáért, naprakész voltáért, jogszabályi megfelelőségéért, a rendelkezésre állás esetleges zavaraiért, hibáiért, vagy vírusaiért, sem az oldalon közölt tanácsok, vélemények helyességéért vagy megbízhatóságáért. A Szolgáltató kifejezetten kizár minden felelősséget vagy kapcsolatot az ilyen jótállásért vagy megjegyzésért.

46. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Weboldalhoz vagy annak bármely részéhez vagy funkciójához való hozzáférést bármikor, előzetes értesítés nélkül korlátozza, felfüggessze vagy megtagadja.

47. A Szolgáltató és/vagy a jelen Weboldal tervezésében, gyártásában vagy elérhetővé tételében részt vevő bármely harmadik fél kifejezetten elutasít minden felelősséget a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben bármilyen közvetlen, következő, közvetett, különleges vagy büntető jellegű kárért, kiadásért, azon veszteségekért vagy kötelezettségekért, amelyek a Weboldalon található linken keresztül meglátogatott weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve azok használatából vagy elérhetetlenségéből, illetve azok tartalmának megváltoztatásából, vagy bármely olyan tevékenységből eredően merülhetnek fel, amelyet a Felhasználó a Szolgáltatónak elektronikus levél formájában küldött meg, függetlenül attól, hogy átvételre került avagy sem.

48. A Szolgáltató és/vagy a jelen Weboldal tervezésében, gyártásában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek fenntartani vagy karbantartani a weboldalon található anyagokat és szolgáltatásokat, és nem kötelesek azokon javításokat, aktualizálásokat vagy frissítéseket végezni. A Weboldal tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.

49. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért vagy veszteségekért, amelyek a Weboldal használatával vagy hozzáférésével, illetve a Weboldalról letöltött anyagokkal kapcsolatban felmerülhetnek, és amelyek következtében a Felhasználó számítógépe vagy bármely más személy tulajdona számítógépes vírussal megfertőződik. A Felhasználók saját felelősségükre tölthetnek le bármely anyagot a Weboldalról.

Az ÁSZF módosítása

50. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et saját belátása szerint, egyoldalúan módosítani. A módosítás oka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

a) a Szolgáltató körülményeinek alapvető változása;

b) lényeges technológiai változás;

c) jogszabályi változás;

d) a Szolgáltató működésével, üzleti érdekeivel, technológiai vagy műszaki lehetőségeivel, a gazdasággal vagy a szolgáltatást befolyásoló körülményekkel összefüggő ok.

51. A Szolgáltató az ÁSZF módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Weboldalon jól látható helyen, a Weboldal első oldalán vagy a Weboldalról közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető, nyomtatható formában közzéteszi. Az ÁSZF módosítása a közzétételt követő 8. napon lép hatályba, és az ÁSZF módosítása minden, az ÁSZF módosításának hatálybalépése után vagy azt megelőzően létrejött szerződésre vonatkozik.

A megállapodás lejárta és megszűnése

52. Felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF által szabályozott megállapodást határozatlan időre kötik.

53. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval a jelen ÁSZF alapján kötött megállapodást 15 napon belül írásban, indokolás nélkül felmondani a felmondási nyilatkozat megküldésével.

54. Felhasználó jogosult a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatóval kötött megállapodást 15 napon belül írásban, indokolás nélkül felmondani a felmondási nyilatkozat megküldésével.

55. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval írásban kötött megállapodását azonnali hatállyal felmondani:

a) ha a Felhasználó túllépi a számára a jelen ÁSZF által biztosított engedély kereteit,

b) ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

56. Felek jogosultak a jelen ÁSZF által szabályozott megállapodást közös megegyezéssel írásban bármikor megszűntetni.

Egyéb rendelkezések

57. A Felek az értesítéseiket írásban közlik egymással. Az értesítés írásbelinek minősül, ha azt postai úton vagy elektronikusan kézbesítik, ha az elektronikus levelet a Felek a megrendelés alapján létrejött szerződésben meghatározott elektronikus levelezési címről küldik.

58. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése hatályát veszti, ez a rendelkezés az ÁSZF egyéb rendelkezéseit nem érinti.

59. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, a jelen megállapodásból eredő bármely jogvita elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek.